Hướng dẫn cài đặt dùng thử TL GPP

 
Video hướng dẫn cài đặt dùng thử phần mềm quản lý TL GPP.
 
Xem thêm

 

Giới thiệu phần mềm TL GPP

Giới thiệu chức năng phần mềm.
Giới thiệu kết nối CSDL Dược Quốc Gia.
Xem Video

 

Nhập tồn ban đầu

Hướng dẫn nhập dữ liệu ban đầu từ thư viện thuốc có sẵn.
Bạn chọn menu: Khai Báo > Nhập Tồn – Thư viện dược quốc gia.
Xem Video

 

Bán hàng

Hướng dẫn thao tác bán hàng trên phần mềm:
– Bán thuốc theo đơn
– Bán thuốc không kê đơn.
Chọn Menu Bán Hàng
Xem Video

 

Nhập hàng

Hướng dẫn thao tác nhập nhập hàng:
– Nhập thêm số lượng thuốc đã có sẵn trong danh mục của quầy thuốc.
– Nhập thuốc mới.
Chọn Menu Nhập Hàng
Xem Video

 

Hướng dẫn thêm sản phẩm mới

Hướng dẫn thao tác thêm danh mục sản phẩm:
– Thêm danh mục sản phẩm thuốc Dược Quốc Gia
– Thêm danh mục sản phẩm Nội Bộ
Xem Video

 

Hướng dẫn sửa, xóa phiếu đã nhập hoặc đã xuất bán

Hướng dẫn thao tác sửa hoặc xóa phiếu đã nhập và bán
– Sửa phiếu đã nhập
– Sửa phiếu đã bán
Chọn Menu: Tạo phiếu > Danh sách phiếu nhập hoặc Danh sách phiếu xuất
Xem Video

 

Hướng dẫn kiểm kê định kỳ

Hướng dẫn thao tác kiểm kê định kỳ toàn bộ sản phẩm.
Chọn Menu: Tạo phiếu > Quản lý kiểm kê định kỳ
Xem Video

 

Hướng dẫn in mã vạch

Hướng dẫn thao tác in mã vạch cho sản phẩm.
Chọn Menu: Khai báo > In mã vạch
Xem Video

 

Hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên

– Hướng dẫn thao tác tạo tài khoản và cấp quyền sử dụng cho nhân viên
– Tạo tài khoản quản trị CSDL Dược Quốc Gia.
Chọn Menu: Bảo mật > Người dùng
Xem Video